Thời khóa biều tại PH NTT Sáng

Áp dụng từ ngày 6/11/2019