"New" ĐHTX - KH các môn học Học kỳ VIII - Khóa 2014

Ngành Luật Kinh Tế

Các Anh/Chị Download Lịch học và Lịch Thi phía Bên dưới:

  1. Lịch học - Luật Kinh Tế - HK I  - Khóa 2014 tại đây !
  2. Lịch học - Luật Kinh Tế - HK II - Khóa 2014 tại đây ! "Có Thay đổi Ngày Học New"
  3. Lịch học - Luật Kinh Tế - HK III - Khóa 2014 tại đây ! 
  4. Lịch Thi Lại - Luật Kinh Tế - HK II - Khóa 2014 tại đây ! 
  5. Lịch Thi Lại - Luật Kinh Tế - HK IV - Khóa 2014 tại đây ! 
  6. Lịch học - Luật Kinh Tế - HK V - Khóa 2014 tại đây !
  7. Lịch học - Luật Kinh Tế - HK VI - Khóa 2014 tại đây !
  8. Lịch học - Luật Kinh Tế - HK VIII - Khóa 2014 tại đây !