"New" ĐHTX - KH các môn học HK IV - Lớp CTXH Khóa 2016

  1. Lịch Học                    HK I - Ngành CTXH - Khóa 2016   Download_Tại đây
  2. Lịch Học                    HK II - Ngành CTXH - Khóa 2016   Download_Tại đây
  3. Lịch Học                    HK IV - Ngành CTXH - Khóa 2016   Download_Tại đây