Kế hoạch các môn học Học kỳ X - Khóa 2013

Thời Khóa Biểu Lịch Học & Lịch Thi - Nghành Luật Kinh Tế - Khóa 2013

 1. Lịch Học                           - Luật Kinh Tế - HKI    - Khóa 2013
 2. Lịch Học                           - Luật Kinh Tế - HKII   - Khóa 2013
 3. Lịch Học                           - Luật Kinh Tế - HKIII  - Khóa 2013
 4. Lịch Thi Lại                       - Luật Kinh Tế - HKI    - Khóa 2013 (Có Thay đổi Ngày thi )
 5. Lịch Thi Lại                       - Luật Kinh Tế - HKII   - Khóa 2013
 6. Download Lịch Học          - Luật Kinh Tế - HKIV  - Khóa 2013
 7. Download Lịch Thi Lại      - Luật Kinh Tế - HK III  - Khóa 2013
 8. Download Lịch Thi Lại      - Luật Kinh Tế - HK IV  - Khóa 2013
 9. Download Lịch Học          - Luật Kinh Tế - HK V   - Khóa 2013
 10. Download Lịch Học         - Luật Kinh Tế - HK VI - Khóa 2013
 11. Download Lịch Học         - Luật Kinh Tế - HK VII - Khóa 2013
 12. Download Lịch Thi Lại        - Luật Kinh Tế - HK VI - Khóa 2013
 13. Download Lịch Thi Lại      - Luật Kinh Tế - HK VIII  - Khóa 2013
 14. Download Lịch Học         - Luật Kinh Tế - HK IX - Khóa 2013Có Thay Đổi Ngày học!
 15. Download Lịch Học         - Luật Kinh Tế - HK X - Khóa 2013